Bestuur

Statuten van HBV Compaen

Via deze link kunt u de statuten lezen van de Huurdersbelangenvereniging Compaen.

Contactgegevens HBVCompaen:

Bestuur en Doel

Huurders Belangen Vereniging COMPAEN is in 1996 opgericht met als hoofddoel de belangen van huurders van woningstichting COMPAEN te behartigen. woningstichting COMPAEN bezit ongeveer 2500 woningen in Helmond en 1000 woningen in Mierlo-Geldrop, onze dochter Huurders vereniging van COMPAEN.
Huurders van de woningstichting kunnen gratis lid worden van onze vereniging.

Activiteiten

De vereniging houdt tenminste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering. Hierin legt het bestuur allereerst verantwoording af over de activiteiten van de afgelopen periode. Tevens peilt het bestuur de mening van de achterban over bepaalde beleidszaken van COMPAEN. Ook vraagt zij de leden hun ideeën over belangrijke thema’s die in het overleg met COMPAEN aan de orde kunnen worden gesteld. De datum van een Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt altijd vermeld op de voorpagina van de website. Verder is er minimaal vier maal met directie woningstichting COMPAEN, vier maal per jaar werkoverleg met de woonmanager van COMPAEN. Meerdere overleggen vinden plaats via de commissies Wooncommissie Helmond. En sinds kort vindt er minimaal eenmaal per kwartaal een overleg plaats met alle HBV’s in Helmond. Wij voeren overleg over beleid, kaarten voorkomende algemene problematiek aan en anticiperen op veranderingen in wetgeving, omgevingsproblematiek.

Waarom lid worden

Huurdersbelangenvereniging COMPAEN is een vereniging van huurders, die al bijna 25 jaar actief is namens en voor de huurders van woningstichting COMPAEN. De vereniging neemt een onafhankelijke positie in. Bij ingewikkelde zaken wordt deskundige hulp ingehuurd. De leden ontvingen meerdere keren per jaar een nieuwsbrief met actuele informatie. Daarmee werden zij op de hoogte gebracht van alle activiteiten van de vereniging. Met ingang van 1 mei 2016 vervallen de nieuwsbrieven op papier maar gaan we elke maand nieuws via onze website publiceren. Naast ondersteuning bij problemen op huurgebied legt het bestuur minstens eenmaal per jaar aan de leden verantwoording af van het door haar gevoerde beleid in een algemene ledenvergadering. Verder is het heel belangrijk dat de leden met hun lidmaatschap, het bestuur van HBV COMPAEN steunen bij de onderhandelingen met woningstichting COMPAEN. Tot slot geldt ook hier: samen staan we sterk! Alleen door de moeite te nemen om lid te worden, kunt u uw stem laten horen. In tegenstelling tot in het verleden bieden wij niet-leden geen ondersteuning/verweer meer aan. Wij zijn een vereniging en hierin is het gebruikelijk dat alléén leden profiteren van het lidmaatschap, het lidmaatschap van de HBV COMPAEN Helmond is gratis.

hbvcompaen.nl uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility.

Accessibility Toolbar