Nieuw bestuur HBVCompaen is geïnstalleerd

Ze zijn het er allemaal over eens: er wacht een grote klus voor het nieuwe bestuur van de huurdersbelangenvereniging Compaen. Tijdens de ledenvergadering werd het nieuwe bestuur voorgesteld aan de aanwezigen. Het is de huurdersbelangenvereniging gelukt om uit bijna alle Helmondse wijken waar Compaen huurwoningen heeft, afgevaardigden in het bestuur te krijgen. Het grootste compliment ging naar de scheidende voorzitter Jelle Huisintveld. Hij mag volgens de statuten niet meer aan het bestuur deelnemen, omdat hij inmiddels niet meer huurt van Compaen. Jelle mocht een groot applaus in ontvangst nemen na zijn overdracht aan het nieuwe bestuur.

Na de opening van de vergadering gaf voorzitter Jelle aan dat, dankzij de brandbrief die woningstichting Compaen uit had laten gaan naar de huurders, een aantal huurders zich gemeld had voor een bestuursfunctie. Deze nieuwe bestuursleden zijn geselecteerd uit de kandidaten na diverse gesprekken. Ze zijn zich er allemaal van bewust: er wacht hen een grote klus. Toch gaven zij aan er voor de volle 100% voor te gaan. Eén voor één stelden de nieuwe bestuursleden zich voor.

Nieuw bestuur voor huurdersbelangenvereniging

Frans van Dijk werd gevraagd om voorzitter te worden. Hij woont 33 jaar in Mierlo-Hout en vervulde langdurig een bestuursfunctie bij de voetbalvereniging. René Baggermans is al actief bij diverse Mierlo-Houtse verenigingen. Toch denkt hij nog tijd te hebben om samen met collega-bestuurslid Wendy van Eijk het secretariaat op zich te nemen. Mieke Hellmig-Boetzkes is gevraagd penningmeester te worden, maar gaat zeker ook nog hand- en spandiensten verrichten voor de vereniging. Jan Janssen is geboren en getogen Helmonder. Gezien zijn opleiding en werkervaring als bouwkundige, transportplanner, veiligheidsdeskundige en bij de arbeidsinspectie en politie wil hij zijn kennis en ervaring in dienst stellen als adviseur en beleidsmaker in het nieuwe bestuur.

Hoewel Jolanda Kampert geen Helmondse is, woont zij er al vele jaren. Sinds een goed jaar huurt zij van WBV Compaen. Omdat zij al eens deel heeft genomen aan de bewonerscommissie van Volksbelang besloot zij nu ook aan te sluiten. Samen met IT’er Rick Oosterbos gaat zij aan de website werken. Rick is van plan om een nieuwe website te maken die interactief is. Ook geeft hij aan van plan te zijn om meer vuur in de vereniging te willen brengen. Volgens voorzitter Jelle Huisintveld wordt dit het dagelijks bestuur. Verder hebben twee inwoners van Brouwhuis aangegeven hun wijk te willen vertegenwoordigen: Martien van Baal en Bas van Hooff. Deze laatste is ook vertegenwoordiger van de wijkraad in Brouwhuis. Zo bevat het bestuur een afgevaardigde uit iedere wijk waar woningstichting Compaen huizen verhuurt.

Matige opkomst ledenvergadering

De ledenvergadering werd matig bezocht, ondanks dat de HBV een advertentie had gezet in alle wijkbladen. Unaniem vond men het jammer dat er weinig huurders op de vergadering waren. Ook hierin gaf het nieuwe bestuur aan snel verandering te willen. Ze willen in kaart brengen hoeveel leden er daadwerkelijk zijn en nieuwe leden werven staat hoog op het wenslijstje. Dit is een grote klus, omdat Compaen niet zomaar de namen van de huurders mag doorgeven. Maar het bestuur heeft aangegeven hier de schouders onder te zullen zetten en meer mensen enthousiast te maken om lid te worden van de vereniging.

Kantoor Scharstraat opgezegd

Na het voorstelrondje werd de gebruikelijke agenda afgewerkt. De huurdersbelangenvereniging gebruikte een woning aan de Scharstraat om de leden te ontvangen die vragen, klachten of anderszins hadden. Dat resulteerde in lagere uitgaven over 2022. De nieuwe penningmeester gaf aan dat de huurdersbelangenvereniging financieel een gezonde vereniging is. Jan de Waal, lid van de kascontrole, gaf complimenten voor de manier waarop de kas was verzorgd: “We hebben alles digitaal aangeleverd gekregen en alles was perfect in orde.”

Vooruitblikken

Zoals aangegeven is, staat voor de toekomst een nieuwe website gepland. Verder worden, in samenwerking met alle bestuursleden, de oude gedateerde statuten aangepast. De nieuwe statuten worden dan over een half jaar, wanneer het bestuur een nieuwe ledenvergadering wil plannen, gepresenteerd en voorgelegd voor akkoord. Voorzitter Frans van Dijk geeft aan dat hij dan wel graag minstens drie keer zoveel leden wil zien. De bekendheid van de huurdersbelangenvereniging is slecht. Dat willen ze graag verbeteren. Ook wacht de bestuursleden een cursus/opleiding om hun taak voor de vereniging zo goed mogelijk te kunnen oppakken.

Dankjewel

De scheidende voorzitter Jelle Huisintveld werd hartelijk bedankt voor al zijn inzet. Het was Jelle die het laatste jaar vrijwel alles alleen heeft moeten doen: hij was voorzitter, penningmeester en secretaris tegelijk.  Nieuwe voorzitter Frans van Dijk gaf wel aan dat hij erop rekende dat Jelle nog minstens een half jaar hun vraagbaak en adviseur zou willen zijn.

Joost Lobée, directeur van woningstichting Compaen. Hij bedankte Jelle voor zijn inzet en voor de monsterklus van voorzitter, penningmeester en secretaris en zei erg blij te zijn dat weer nieuwe huurders gevonden zijn om een nieuw bestuur te vormen. Hij roemde Jelle voor de wijze waarop hij het mogelijk heeft gemaakt een bestuur te vormen dat uit leden bestaat uit alle wijken waar de woningstichting actief is: Mierlo-Hout, Brouwhuis, Brandevoort én Stiphout. Woningstichting Compaen is erg blij dat er weer nieuw leven is geblazen in de huurdersbelangenvereniging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

hbvcompaen.nl uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility.

Accessibility Toolbar